Υπηρεσίες για εταιρική εκπαίδευση και επιμόρφωση - εταιρικά / ενδοεταιρικά σεμινάρια για στελέχη, βελτίωση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη, ανάπτυξη ομάδων

Παρέχουμε εταιρική εκπαίδευση - επιμόρφωση (corporate training), σε προσωπικό εταιριών και νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφή, για την αύξηση των προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η εταιρική εκπαίδευση είναι ομαδική εκπαίδευση αποκλειστικής ή "κλειστής" συμμετοχής, όπου οι συμμετέχοντες είναι προσωπικό ενός νομικού προσώπου (πελάτης) ή άλλα άτομα κατά υπόδειξη του πελάτη.

Γιατί γίνεται η εταιρική εκπαίδευση; Ποιους εξυπηρετεί;

Η εταιρική εκπαίδευση/επιμόρφωση στοχεύει σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

 • αύξηση της παραγωγικότητας,
 • βελτίωση της οργανωτικής κουλτούρας,
 • επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων,
 • επιτυχή αντιμετώπιση γεγονότων και αλλαγών στην επιχείρηση,
 • ανάπτυξη στελεχών για άμεση και μελλοντική εκμετάλλευση από τον οργανισμό.

Η εταιρική εκπαίδευση, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της (συμμετέχουν σε αυτήν μόνο άτομα σχετιζόμενα με τον οργανισμό), μπορεί να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του οργανισμού, σε αντίθεση με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελεύθερης συμμετοχής.

H εταιρική εκπαίδευση/επιμόρφωση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη, ενδεικτικά:

 • Για οποιασδήποτε βαθμίδας προσωπικό και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, εκτός ίσως από κάποιες ειδικές περιπτώσεις ανώτερων και ανώτατων στελεχών (όπου είναι πιθανό να εξυπηρετούν καλυτερα οι υπηρεσίες VIP).
 • Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπαλλήλων προς εκπαίδευση είναι σημαντικός.
 • Όταν το αντικείμενο εκπαίδευσης είναι πολύ εξειδικευμένο ή/και σχετιζόμενο με ιδιαίτερες λειτουργίες, δραστηριότητες και διεργασίες του οργανισμού (ιδίως μάλιστα εάν απαιτείται εμπιστευτικότητα).
 • Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ιδιαίτερα ωράρια εκπαίδευσης.
 • Όταν οργανισμός επιθυμεί να μη γίνει γνωστό σε τρίτους (π.χ. ανταγωνιστές) ότι οργανώνει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πού διεξάγεται η εταιρική εκπαίδευση;

Η εταιρική εκπαίδευση μπορεί να λάβει χώρα:

 • σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του οργανισμού, ή άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις που μπορεί να εξασφαλίσει ο οργανισμός,
 • στα ειδικά κέντρα επιμόρφωσης, όπου γίνονται και τα ομαδικά σεμινάρια CHANGE,
 • σε συνθήκες ταξιδίου/εκδρομής (σε ειδικές περιπτώσεις).

Πώς προετοιμάζεται και διεξάγεται μία εταιρική εκπαίδευση;

 • Αναλύουμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού σας.
 • Προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα, πιθανώς και με κάποιες εναλλακτικές προτάσεις.
 • Παρέχουμε την επιμόρφωση, καθώς και όλη την υποστήριξη που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες για την αφομοίωση των αντικειμένων και την αρχική απόκτηση των δεξιοτήτων.
 • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να υπάρξει πρόσθετη  παρακολούθηση/επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Τι κόστος έχει η εταιρική εκπαίδευση;

Το κόστος εξαρτάται από παράγοντες όπως το ίδιο το αντικείμενο της επιμόρφωσης, τη διάρκεια, τον τόπο και χρόνο παροχής, κ.λπ. και γι' αυτό δεν υπάρχει "τιμοκατάλογος" για την υπηρεσία αυτή.

Σε απλές περιπτώσεις, το κόστος είναι αρκετά χαμηλό, συχνά συγκρίσιμο με το κόστος εκπαίδευσης σε ένα ομαδικό σεμινάριο ελεύθερης συμμετοχής.